V tomto článku se podíváme na to, co je to asertivita a asertivní komunikace krok za krokem. Ukážeme si tipy a triky, jak se stát více asertivním a zlepšit svou asertivní komunikaci, pro dosažení cílů a toho, co skutečně chceš a potřebuješ.

Co je to asertivita?

Asertivita je dovednost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo zájem. Považuje se za důležitou komunikační dovednost, která umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních.

Když mluvíme o asertivitě, obecně se odkazuje na komunikativní model, který hledá ideální rovnováhu mezi agresivními a pasivními komunikačními pozicemi, aby byl zachován upřímný, spravedlivý a respektující proces výměny informací.

To znamená, že asertivní komunikace je způsob, jak jednat s ostatními, říkat, co chceme, a zvládat svou vlastní emocionalitu, aby jsme dosáhli efektivní a prospěšné komunikace pro všechny zúčastněné.

Asertivní jedinci jsou schopni prosadit svůj názor, aniž by naštvali ostatní nebo se sami rozčílili. Být asertivní znamená umět se klidně a pozitivně zastávat svých práv nebo práv druhých, aniž byste byli agresivní nebo pasivně přijímali negace.

Asertivita znamená stát si za svými osobními právy – vyjadřovat myšlenky, pocity a přesvědčení přímým, čestným a vhodným způsobem a na druhé stráně bychom měli vždy respektovat myšlenky, pocity a přesvědčení druhých lidí. Ti, kteří se chovají asertivně, vždy respektují myšlenky, pocity a přesvědčení druhých lidí i své vlastní.

Asertivita je založena na myšlence, že každý jedinec má svá vlastní práva, která musí být respektována, což samozřejmě zahrnuje i protistranu. Podle toho existují dva typy tradičních komunikačních modelů:

Komunikační modely a asertivita

 • Agresivní model – Ten, kdo velmi dobře uvažuje o svých vlastních právech, ale velmi málo o právech toho druhého. Je to sobecký a narcistický model, který obvykle útočí na ostatní nebo je slovně napadá, aby si vynutil komunikaci. Obvykle je vyčerpávající pro všechny zúčastněné a poškozuje mezilidské vztahy. Agresivitou vůči někomu jinému jsou podkopávána jeho práva a sebevědomí.
 • Pasivní model – Ten, kdo se podřizuje návrhům druhých, zvažuje a cti práva ostatních velmi dobře, ale už velmi špatně ta svá vlastní. Pasivní reakce má tendenci znamenat vyhovění přáním druhých a může podkopat individuální práva a sebevědomí. Tento model může být viděn jako nesmělý nebo váhavý a je obvykle neúčinný nebo nejednoznačný, což často vede k agresivnímu modelu, který je později kompenzován.

Asertivita tak navrhuje zlatou střední cestu mezi agresivitou a pasivitou, založenou spíše na rozumu, mluveném slově a upřímné komunikaci, aniž by se vzdala momentálním emocím, ale ani je nepopírala ani nepodceňovala. K tomu se navrhuje komunikační model zaměřený na fakta a ne na úvahy, na vyjadřování pocitů a ne na agresi.

Asertivní chování zahrnuje:

 • Být otevřený ve vyjadřování přání, myšlenek a pocitů a povzbuzovat ostatní, aby dělali totéž.
 • Naslouchat názorům ostatních a vhodně reagovat, ať už s těmito názory souhlasíme, nebo ne. 
 • Přijmout odpovědnost a umět ji delegovat na druhé. 
 • Pravidelně vyjadřovat uznání druhým za to, co udělali nebo dělají. 
 • Umět přiznat chyby a omluvit se.
 • Udržení sebekontroly. 
 • Chovat se rovnoprávně k ostatními i sobě (nepovyšovat se a neponižovat druhé ani sebe).

Co je to asertivní komunikace?

Asertivní komunikací nazýváme formy komunikace navržené tak, aby předávaly sdělení mnohem efektivnějším způsobem, využívající faktory spojené s komunikačním procesem a další, které sice jsou vnější, ale i tak jej doprovázejí a ovlivňují jeho účinnost.

Umožňuje nám převzít zodpovědnost za sebe a své činy, aniž bychom odsuzovali nebo obviňovali druhé lidi. A umožňuje nám konstruktivně se konfrontovat a nalézt vzájemně uspokojivé řešení tam, kde konflikt existuje.

Asertivní komunikace tedy bere v úvahu prvky, které jsou vlastní verbální komunikaci, jako je tón hlasurytmus řeči, ale také další aspekty, jako je řeč těla, aby se u komunikujícího vyvinula určitá komunikační inteligence, která podstatně zlepšuje jeho schopnost předat zprávu, informace, pocity a potřeby.

Zde jsou doporučení pro rozvoj asertivní komunikace:

 • Udržuj oční kontakt. Když s někým mluvíme udržujeme oční kontakt a pozorně se na něj díváme, ne agresivním nebo invazivním způsobem, ale jednoduše mu dáváme najevo, že nás zajímá, co říká, projevujeme a vyvoláváme zájem, který podporuje naše komunikační očekávání a cíle naši komunikace.
 • Otevřené držení těla. Paže zkřížené na hrudi, strnulá nebo jiná nesprávná gesta sabotují komunikaci, protože jde o neverbální způsoby, jak ukázat nezájem nebo odmítnutí druhého. Naopak otevřená pozice těla vyzve druhého, aby naslouchal, zatímco uzavřená jej okamžitě odradí. Pamatuj tvá slova jsou pouze jednou částí toho, jak komunikuješ s ostatními. K tvému sdělení přispívá řeč tvého těla, tón hlasu a mimika. Zachovej neutrální výraz tváře (v případě potřeby cvič před zrcadlem). Postav se vzpřímeně a navaž oční kontakt, to jsou dva klíčové atributy sebevědomého člověka.
 • Při komunikaci měj cíle. Vědět, co je cílem komunikace, je nejlepším předchozím krokem ke komunikaci, protože pokud nevíme, čeho chceme dosáhnout, bude pro nás mnohem obtížnější to předat a je možné, že budeme mluvit z cesty, že se budeme v komunikaci ztrácet a ztratíme nit, nebo budeme váhat a podobně.
 • Komunikace a rovnováha. To se děje tak, že si uvědomujeme, jak dlouho mluvíme a jak dlouho druhému nasloucháme, abychom nebyli pasivní nebo naopak až moc aktivní, že ani druhého nepustíme ke slovu.
 • Práce s hlasem. Udržovat slyšitelný tón hlasu, ale nekřičet, vyslovovat naplno a správně místo rychle a bez modulace jsou klíčové strategie pro to, aby ten druhý měl zájem nám naslouchat, mohl to dělat efektivně a mimochodem nám dopřát značnou pozornost.
 • Nepodléhej emocím. Místo stěžování si nebo výčitek, nebo ještě hůře urážení, by bylo vždy lepší popsat situaci, která nastala a co v nás vyvolala a pak jít přímo k tomu, co chceme, aby se to už neopakovalo. Tím zaručíme, že ten druhý ví, co chceme, jak se cítíme, co se stalo a nezabředne se do obrany před náhlým útokem. Pokud máš problém s řízením svých emocí pří konfliktu, počkej uklidni se, dýchej a začni situaci řešit až budeš v klidu a získáš emoční odstup.
 • Pochop druhý úhel pohledu. Klíčovou složkou asertivity je schopnost říci, co potřebuješ a zároveň rozpoznat přání druhých. Asertivní lidé jsou efektivní, protože mají empatii a při vyjednávání respektují jiné názory a nápady. Na druhou stranu agresivní lidé požadují uspokojení svých potřeb bez ohledu na někoho jiného. Respektování osoby, se kterou komunikuješ, často vede ke společnému řešení a scénáři win-win, kdy obě strany dostanou to, co potřebují.
 • Nauč se říkat ne. Lidé se často zdráhají říkat ne druhým, aby se jim zalíbili i přestože říkat jim ano způsobuje značné nepříjemnosti. Ať už jde o práci, vztahy, přátelé, rodinu nebo cokoliv dalšího díky pomoci druhým se lidé cítí dobře. Ale je důležité si uvědomit, kdy musí mít tvůj život přednost před tím, než někomu pomůžeš. Pokud už toho máš na talíři hodně a víc si momentálně vzít nemůžeš, jednoduše řekni ne. 
 • Stůj si za svým. Pokud na první požádání nedostaneš to, co chceš nevzdávej to. Daná osoba nemusí napoprvé reagovat tak, jak jsi doufal, ale může prostě potřebovat čas na zpracování toho, co chceš. Vrať se a opakuj, co potřebuješ, dokud to nezískáš. Nikdy neber ne jako odpověď.
 • Věř v sebe. Nízké sebevědomí ti může bránit říkat druhým, co chceš. Když si začneš skutečně vážit své vlastní hodnoty, bude snazší komunikovat o svých potřebách. Starost o názory druhých může stát v cestě k upřímnosti k sobě i ostatním. Být asertivní je jasným znakem sebevědomí a vysoké hodnoty (sebeláska).

asertivita-a-sebevedomi

Výhody asertivity

Schopnost sebevědomě vyjádřit, jak se cítíš a co chceš, je důležitou životní dovedností, kterou se musíš naučit a osvojit pro svůj osobní i profesní život. Mezi výhody asertivity patří:

 • Být asertivní buduje sebevědomí. Když rozvineš schopnost stát si za svým, je to skvělý způsob jak si zvýšit a budovat sebevědomí. Čím více budeš spokojen s tím, že budeš otevřený a upřímný k lidem kolem sebe, ať už jde o šéfa, spolupracovníky nebo člena rodiny, tím více se zlepší tvůj pocit vlastní hodnoty. Mimo toho se naučíš žádat o to, co chceš a věř, že to většina lidí nedokáže.
 • Asertivita je skvělá vůdčí vlastnost. V podnikání musí být lídři přímí, rozhodní a schopni delegovat úkoly, aby mohli efektivně řídit lidi a řídit společnost. Ve tvém profesním životě tě schopnost být asertivní může rychle dostat do vedoucí pozice.
 • Asertivní lidé jsou méně vystresovaní. Nevyřešené problémy, které se bojíš řešit ti zůstanou v hlavě a mysli a to vytvoří stres. Tento dlouhotrvající stres a strach vůči svým problémům, překážkám a nevyřešeným záležitostem může ovlivnit tvé duševní zdraví a pohodu. Schopnost řešit záležitosti tak, jak vznikají, uvolňuje prostor ve tvé mysli pro plnění dalších úkolů ve tvém životě a to vede k menšímu stresu.
 • Asertivita je efektivní komunikační schopnost. Schopnost říct, co potřebuješ, dává ostatním vědět, jak si stojíš v konkrétním problému. Je to strategie, která buduje otevřené a upřímné vztahy.
 • Být asertivní ti pomůže získat to, co chceš a potřebuješ. Asertivní komunikace připravuje cestu k dosažení tvých osobních cílů.

jak-byt-asertivni

Co znamená být asertivní?

Asertivita byla zpočátku chápána jako osobnostní rys, což znamenalo, že někteří ji mají a jiní prostě ne. To neznamená, že se tento aspekt nedá rozvíjet. Později se však zjistilo, že tomu tak není – stejná osoba může být v některých situacích asertivní a v jiných ne, záleží na mnoha faktorech.

Jak se ukázalo, je to proto, že asertivita je spojena se sebevědomím, emoční inteligenci, zralostí a dalšími osobnostními složkami, které ovlivňují způsob, jakým komunikujeme (verbálně i neverbálně) a místo, které si pro komunikaci vybíráme. Ale pozor tyto faktory nejsou vždy stejné, nebo nemusí vždy fungovat stejně.

Někdo, kdo je asertivní, dokáže vyjádřit svůj názor nebo své potřeby jasným a odhodlaným, ale ne nepřátelským způsobem. Jinými slovy, asertivita je přechodným bodem mezi pasivitou (nechat ostatní rozhodovat za nás) a agresivitou (ovládání druhých a vnucování vlastních názoru). Proto asertivní osoba nebo asertivní komentář jsou ti, kteří prosazují svou vůli, potřeby a názory, aniž by narušovali vůli, potřeby a názory ostatních.

Asertivita je u lidí považována za hodnotu a žádoucí vlastnost, protože velmi usnadňuje vyjednávání a komunikaci. Asertivní chování jasně říká, co chceme, aniž by jsme se nutně dostali do konfliktu.

K tomu je nutné vyjadřovat subjektivní informace (touhy, preference, názory) tak, aby nebyly hrubé, zraňující, nevhodné či škodlivé a to ani pro samotného mluvčího, ani pro třetí osoby.

Tento termín se v oblasti psychologie začal používat od poloviny 20. století, kdy jej americký psycholog Andrew Salter navrhl jako jeden z rysů, které tvoří osobnost lidí, aby existovali lidé s větší asertivitou a ostatní s menší asertivitou. Na druhou stranu naznačil, že asertivitě se lze naučit a trénovat. Dnes už víme, že asertivita je dovednost a nikoliv rys osobnosti a lze se jí naučit jako jakoukoliv jinou dovednost.

Asertivita v praxi

Příklady asertivity jsou situace, jako jsou následující:

 • Když člověk může zdvořile odmítnout návrh, který není v jeho prospěch a nenaštvat, neztratit respekt nebo náklonnost svého partnera.
 • Když jeden může druhého o něco žádat důrazně a výslovně, ale bez nutnosti zvyšovat hlas, dávat rozkazy a narážet na odpor.
 • Když člověk může vyjádřit svůj názor na kontroverzní téma, aniž by poškodil vnímavost zbytku posluchačů.
 • Když člověk dokáže předvídat nadcházející konflikt a včas ho řešit kompromisem nebo dynamikou win-win (spíše než win-lose).
 • Když se člověk cítí oprávněn zpochybňovat autoritu nebo status quo, aniž by působil jako vzteklý nebo agresivní.
 • Když člověk může otevřeně ukázat svou emocionalitu (pozitivní i negativní), aniž by ubližoval třetím stranám nebo potlačoval svůj vnitřní svět.

 

Charakteristika asertivní komunikace

Aby byla komunikace asertivní, je třeba vzít v úvahu řadu prvků, které ji charakterizují a které mají co do činění s psychologickými a emocionálními aspekty komunikačního aktu. Tak například asertivní komunikace bere v úvahu následující:

 • Držení těla – Pozice těla při mluvení, která je otevřená, upřímná, vytváří důvěru v partnera, přenáší zájem a upřímnost. Klíčem k tomu je dívat se na druhého (udržovat oční kontakt) při mluvení, stát rovně (vzpřímeně) a mnoho dalšího.
 • Gesta – Gesta, kterými doprovázíme řeč, mohou hrát ve prospěch nebo proti – projevovat opak toho, co říkáme, nebo rozptylovat posluchače.
 • Řeč a hlas – Způsob vyslovování slov, kadence věty a tón hlasu velmi ovlivňují komunikaci. Šeptaná nebo polovyslovená slova jsou těžko srozumitelná, stejně jako nezastavitelná a rychlá věta jako lokomotiva, která toho druhého vyčerpává a odrazuje od toho, aby nás poslouchal.
 • Vzájemnost a prostor – Je třeba věnovat pozornost tomu, kolik času trávíme mluvením a kolik času nasloucháním, abychom se nevystavili riziku monologování nebo přenosu lhostejnosti na druhého. Opravdu posloucháme, když posloucháme, nebo jen čekáme, až na nás přijde řada, abychom zase něco řekli?
 • Umístění – Kde a na jakém místě si vybíráme důležitý rozhovor? Na bezpečném a klidném místě bývají lidé chápavější než na hlučném místě plném rozptýlení, v horším případě hrozeb, jako je přeplněná ulice.
 • A další jako je sebevědomí, emoční inteligence, umět říct ne, stát za svým, mít jasné a pevné hranice a podobně.

asertivni-komunikace
Jiří Čapovec

Jiří Čapovec

Celostní terapeut, kouč a mentor

Jiří Čapovec je celostní terapeut, kouč a mentor, který se zabývá oblastí celostní medicíny a funkční medicíny, kde propojuje důležité aspekty a obory jako je osobní rozvoj, psychosomatika, epigenetika, psychologie a rozvoj lidského vědomí, neurovědy a práce s podvědomím. Kromě působení v oblasti nemocí, fyzického a duševního zdraví, se také zaměřuje na psychologii mezilidských vztahů (individuální i párová terapie). Je spoluzakladatel značky cesta relaxace spolu s jeho partnerkou, koučkou a terapeutkou Lenkou Heczkovou. Vede také vlastní studie a výzkumy z oblasti fyzického a duševního zdraví, které sdílí zde na webu.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Shares